Skrzynka narzędziowa zestaw 3 elementów

Qbrick Sys­tem to fun­da­ment efek­tyw­nych dzia­łań. Wpro­wa­dza har­mo­nię, ład i po­rzą­dek w co­dzien­nych czyn­no­ściach, dzię­ki cze­mu po­zwa­la pra­co­wać szyb­ciej, wy­daj­niej, wy­god­niej. Qbrick Sys­tem to pra­ca pod kon­tro­lą.

Ce­chy pro­duk­tu

Kom­pa­ty­bil­ność: One Cart Ba­sic

Mo­du­ło­wy ze­staw zło­żo­ny z 3 skrzy­nek na­rzę­dzio­wych
Te­le­sko­po­wa rącz­ka
So­lid­ne kół­ka po­kry­te gumą
Me­ta­lo­wa ośka
Duża po­jem­ność
Do­sko­na­ła ma­new­ro­wość
Wy­trzy­ma­łe łącz­ni­ki
Re­gu­lo­wa­ne prze­gro­dy kor­pu­su z ela­stycz­ny­mi pa­sa­mi

Wymiar zewnętrzny zestawu 60x40x135cm

Pojemności skrzynek.

skrzynka na kółkach        50 litrów

skrzynka 350                  38 litrów

skrzynka 200                  15,5 litra